Säännöt Funky Team ry

FUNKY TEAM RY – YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Funky Team ry ja kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimen lyhenne on FT.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa, edistää ja kehittää cheerleadingiä kunto-, kilpailu- ja huippu-urheilutasolla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa:

  • järjestää cheerleading- ,  tanssi-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutus-  ja valmennustilaisuuksia

  • antaa tietopuolista opetusta

  • järjestää kilpailuja, näytöksiä, leirejä ja juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa

  • järjestää liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, kaikille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille

  • hankkii toimintaansa tarvittavia välineitä

  • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta- , terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun esimerkiksi antamalla lausuntoja viranomaisille ja tekemällä yhteistyötä viranomaisten kanssa

  • kannustaa jäseniään osallistumaan cheerleading- , tanssi- ja liikuntaryhmille järjestettäviin tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla.

  • tekee yhteistyötä mm. urheiluseurojen ja yritysten kanssa ja kannustaa jäsenistöäänesiintymään yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa.


3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai
kunniapuheenjohtajia.
Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen yksityisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus heidän
täytettyään liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisuutensa.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on aiemmin toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4 § JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

5 § JÄSENEN SITOUMUKSET, EROTTAMINEN JA KURINPITOTOIMET

Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä, täyttämään näiden sääntöjen mukaiset velvollisuutensa sekä noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta ennen vuosikokousta, ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

6 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä voidaan periä liittymismaksu, jonka
suuruudesta päättää syyskokous kummankin jäsenryhmän osalta erikseen.
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, jonka
suuruudesta päättää syyskokous kummankin jäsenryhmän osalta erikseen.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita liittymis- ja jäsenmaksuja.

7 § HALLITUS

 

7 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 2-9 muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi siten, että syyskokouksessa valitun
hallituksen toimikausi alkaa valintaa seuraavan vuoden tammikuun ensimmäinen
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista. Puheenjohtajan mielipide
ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen
muuta jäsentä yhdessä. Lisäksi nimenkirjoitusoikeus on henkilöllä, jolla on siihen
hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus. Nimenkirjoittajien on oltava
täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

9 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään 7 päivää ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous elo-
marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden päästä siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla
ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. Alaikäisten jäsenten huoltajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen
kokousta jäsenille postitse lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella, yhdistyksen virallisilla
Internet- tai Facebook-sivuilla, tekstiviestitse taikka sähköpostitse.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen
kokousta jäsenille postitse lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella, yhdistyksen virallisilla
Internet-sivuilla, tekstiviestitse tai sähköpostitse.

12 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Päätetään valitaanko yhdistykselle tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja, valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen kokous päättää vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusta lähellä
olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.